GDPR – kamery v bytovom dome

GDPR – kamery v bytovom dome

Máte v bytovom dome inštalovaný kamerový systém?

Čo pre Vás bude znamenať GDPR?

Ak ste sa v minulosti rozhodli pre inštaláciu kamerového systému v bytovom dome a máte povinnosti zodpovednej osoby (správca alebo spracovateľ) vedzte, že sa podmienky pre prevádzkovanie kamerového systému budú od mája budúceho roka riadiť novým právnym predpisom.

V prípade kamerového systému získanie súhlasu je nemožné a preto bude využívaná výnimka, ktorá sa týka spracovávaniu osobných údajov bez súhlasu.

Je potrebné si určiť účel spracovania osobných údajov. V tomto prípade pravdepodobne budú použite nasledovné účely: prvý je oprávnený záujem správcu alebo tretej strany alebo druhý účel kde je hlavným subjektom dieťa.

Zodpovedná osoba musí poskytnúť na požiadanie všetky informácie.
Podľa GDPR správca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby poskytol subjektu údajov stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom všetky informácie, týkajúce sa spracovania osobných údajov.
Informácie správca poskytne písomne alebo inými prostriedkami.
Pre prevádzkovateľa kamerového systému plynie jedna základná povinnosť, a to, aby informačná tabuľa o prevádzke kamerového systému v dome bola dobre viditeľná už pri vstupe alebo vjazdu osôb do monitorovaných priestorov.

POVINNOSTI SPRÁVCU / PREVÁDZKOVATEĽA

Podľa nariadenia musí správca s prihliadnutím na povahu, rozsah a účely spracovania zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný doložiť, že spracovanie je vykonávané v súlade s nariadením GDPR.

- pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;
- zabezpečiť integritu, dostupnosť, odolnosť, dôvernosť systémov;
- schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov v prípade technických problémov;
- posudzovať a hodnotiť účinnosti technických a organizačných opatrení

Správca je povinný poskytnúť na požiadanie subjektu údajov tieto informácie:
- totožnosť a kontaktné údaje správcu;
- kontaktné údaje na DPO;
- oprávnené záujmy správcu, účel spracovania a právny základ;
- kto prichádza do styku s osobnými údajmi
- kategórie dotknutých osobných údajov
- doba, po ktorú sú osobné údaje uložené;
- informovanie subjektu o jeho právach požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, práva namietať proti spracovaniu;
- informovanie subjektu o práve odvolať kedykoľvek súhlas, ak bolo spracovanie založené na súhlase;
- o možnosti podať sťažnosť u dozorného úradu;

Správca musí poskytnúť tieto informácie v primeranej lehote, ale najneskôr do jedného mesiaca po žiadosti os subjektu.

Povinnosti správcu, záznamy o činnosti, posúdenie vplyvu

Podľa nariadenia správca je povinný viesť záznamy o činnostiach spracovania, za ktoré zodpovedá.

Záznamy by mali obsahovať tieto informácie:
- meno a kontaktné údaje správcu;
- meno a kontaktné údaje DPO;
- účely spracovania;
- kto prichádza do styku s osobnými údajmi, taktiež treba spomenúť ak je prenos osobných údajov do tretích krajín;
- kategórie osobných údajov

Záznamy sa vyhotovujú písomne alebo elektronickou formou.

Zodpovedná osoba (správca, spracovateľ ) je povinný poskytnúť tieto záznamy na požiadanie dozorného úradu.

Novou povinnosťou je ohlásenie porušenia zabezpečenia osobných údajov správcu alebo únik osobných údajov správcu bez zbytočného odkladu a pokiaľ možno do 72 hodín od okamihu, keď sa o ňom dozvedel. Pokiaľ nie je ohlásenie dozornému úradu urobené do 72 hodín, musí správca uviesť dôvody tohto oneskorenia.

Ďalšou novou povinnosťou je spracovanie „Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov“.
Podľa nariadenia je potrebné v prípade, keď je vykonávané rozsiahle systematické monitorovanie verejne prístupných priestorov. To znamená, ak máte kamerový systém, ktorý monitoruje vonkajšie priestory máte povinnosť spracovať „Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov“. Ak máte kamerový systém len vo vnútri domu, teoreticky nie ste
povinný vykonávať spracovanie „Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov“ (ešte pravdepodobne bude riešené v ÚOOÚ).
Posúdenie vplyvu vykoná správca vždy pred začatím spracovania osobných údajov.

Tieto povinnosti platia pre všetkých, ktorí používajú kamerový systém.