dpo_dni

Školenia GDPR

pre firmy a obce/mestá

Ponúkame Vám školenia pre firmy a organizácie.

Ak chcete byť dobre pripravení na GDPR, vďaka školeniu sa oboznámite s problematikou a budete vedieť aké dôležité kroky Vás čakajú a čo musíte urobiť v bezpečnosti osobných údajov.

KURZ: Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov - "DPO"  vo firme.

Získate ucelené informácie pre zavádzanie GDPR a následne aj informácie k ďalším krokom (dátový audit a analýza rizík), ktoré sú potrebné na dosiahnutie vašeho súladu s nariadením GDPR.

1) Celodenný seminár: 1 deň (9.00 – 16.00)

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov - pôsobnosť, povinnosti a práva
 • Úloha, princípy a účinnosť Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) versus pôsobnosť zákona č. 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov
 • Čo patrí pod pojem osobný údaj, citlivý údaj, subjekt údajov
 • Kedy ide o spracovanie osobných údajov, pojem profilovanie kto je správcom a spracovateľom osobných údajov a ich povinnosti
 • Nové pojmy a povinnosti podľa GDPR pri spracovaní osobných údajov
 • Zásady spracovania a právne dôvody pre spracovanie osobných údajov
 • Prehľadnejšie práva dotknutých údajov
 • Prečo je nutná úloha splnomocnenca u orgánov verejnej moci a verejných subjektoch
 • Postavenie splnomocnenca v organizácii, povinnosti správcu (zamestnávateľa / zadávateľa) voči splnomocnencovi
 • Splnomocnenec ako "projektový manažér" a ako "vedúci tímu"
 • Pôsobnosť a zodpovednosť splnomocnenca v systéme riadenia ochrany osobných údajov
 • Povinnosti splnomocnenca vo fáze prípravy na prechod na GDPR v organizácii
  • komplexná analýza spracovania osobných údajov
  • analýza rizík
  • zhodnotenie stavu ochrany osobných údajov
  • koncepcia ochrany osobných údajov, návrh opatrení
  • implementácia opatrení
  • testovanie a aktualizácia zavedeného systému
  • priebežné vzdelávanie
 • Povinnosti splnomocnenca v životnom cykle účelu spracovania osobných údajov
 • Povinnosti splnomocnenca pri realizácii úplne nových povinností GDPR, ktorými je najmä
  • vedenie záznamov o činnostiach spracovania
  • ohlasovanie a oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov
  • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
  • reakcia na uplatnenie práv dotknutej osoby v termíne do 30 dní
 • Práva splnomocnenca
 • Predpokladané riziká pri výkone povinnosti splnomocnenca

 

2) Celodenný seminár: 2 deň (9.00 – 16.00)

Ochrana osobných údajov a úloha splnomocnenca pri nastavovaní technicko-organizačných opatrení
 • Vzťah medzi ochranou osobných údajov regulovanou GDPR a kybernetickú bezpečnosťou
 • Základné atribúty bezpečnosti a ich možné metriky
  • dôvernosť
  • integrita
  • dostupnosť
 • Systém riadenia bezpečnosti informácií a jeho základné princípy
 • Oblasti bezpečnosti a ich garanti v organizácii
  • fyzická bezpečnosť
  • administratívna bezpečnosť
  • personálna bezpečnosť
  • počítačová bezpečnosť
 • Hodnotenie rizika a rizikovosti spracovávaných osobných údajov
 • Zámerná a štandardné (nevyhnutná) ochrana spracúvaných osobných údajov, čo predstavuje a ako ju zaistiť
 • Co sú základné organizačné a technické opatrenia na naplnenie požiadaviek GDPR
 • Kedy uplatňovať opatrenia, ktorými sú napr. Pseudonymizácia, šifrovanie a minimalizácia osobných údajov
 • Čo je to testovanie , posudzovanie a hodnotenie účinnosti vytvorených technických a organizačných opatrení
 • Ako zabezpečiť súlad s GDPR pri zmluvnom zabezpečenie prevádzky alebo servisu IS spracúvajúcich osobné údaje dodávateľským spôsobom