O GDPR

GDPR je nové nariadenie o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation) EÚ, ktoré výrazne zvyšujú ochranu osobných údajov občanov.


GDPR je jeden z najkomplexnejších súborov pravidiel na ochranu dát na svete a týka sa každého subjektu, ktorý zhromažďuje alebo spracováva osobné údaje občanov EÚ, bez ohľadu na jeho geografickú lokalitu. Nariadenie sa dotkne prakticky každého, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorí spracovávajú údaje svojich zamestnancov, zákazníkov, klientov alebo dodávateľov. Účinnosť obecného nariadenia na ochranu osobných údajov je v celej Európskej únii nastavená na máj 2018.

Odborne Vám pomôžeme s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, a to vypracovaním príslušnej dokumentácie. Poskytneme Vám služby zodpovednej osoby, ako aj ďalšou súčinnosťou a poradenstvom pri prechode na nové pravidlá v GDPR.

Poistenie našej spoločnosti do výšky škody - 600 000 €.

Zaistenie zhody s GDPR si vyžaduje komplexný prístup. Ponuka služieb v rámci implementácie sa skladá z viacerých na seba nadväzujúcich fáz.


Zavádza sa nezávislá kontrolná funkcia DPO (Data Protection Officer). Takúto pracovnú pozíciu budú musieť obsadiť podniky, organizácie, štátna správa, kde k základnej činnosti patrí pravidelné a systematické monitorovanie a spracovanie veľkých objemov osobných dát.                            

Zavádzajú sa nové práva občanov: 

  1. právo na prístup - overiť si zákonnosť spracovávanie os.údajov
  2. právo byť vymazaný - na požiadanie vymazať všetky osobné údaje žiadateľa
  3. právo na prenositeľnosť - možnosť preniesť svoje údaje k inému správcovi pri splnení určitých podmienok
  4. právo na opravu - na požiadanie opraviť všetky osobné údaje žiadateľa
  5. právo na obmedzenie spracúvania
  6. právo namietať + právo namietať automat. individ. rozhodovanie a profilovanie

Ďalším princípom je povinnosť firiem viesť záznamy o činnostiach spracovávania osobných údajov. Každá firma bude povinná spolupracovať s dozorným úradom a na jeho žiadosť mu tieto záznamy sprístupniť. Firma je povinná preukázať súlad s GDPR