obch_podmienky

Obchodné podmienky


  • Každá odoslaná objednávka je záväzná. Odoslaním objednávky potvrdzujete správnosť údajov. Ak dôjde na vašej strane k zmene údajov, prosíme o upovedomenie bez zbytočného meškania.
  • Cena vzdelávacej akcie zahŕňa školenia, občerstvenie v priebehu akcie a školiace materiály. Cena je konečná.
  • Účastnícky poplatok hradíte na základe zálohovej faktúry, ktorú vám zašleme emailom. Pri platbe je potrebné správne uviesť variabilný symbol uvedený na faktúre. Po úhrade vám vystavíme daňový doklad, ktorý dostanete tiež emailom.
  • Bez vykonanej úhrady a pripísanie platby na náš účet sa nedá vzdelávacie akcie zúčastniť. Ak sa prihlásite na poslednú chvíľu, postačí, preukážete ak sa na mieste v deň akcie dokladom o odpísaní platby z vášho účtu.
  • Ak zrušíte svoju účasť najneskôr jeden týždeň pred konaním akcie, storno poplatok je 50% z ceny, v čase kratšom ako jeden týždeň vzniká záväzok uhradiť celú sumu. Ak sa nemôžete vzdelávacie akcie zúčastniť, odporúčame vyslať na školenie vášho kolegu, spolupracovníka - teda náhradného účastníka. Účasť nie je viazaná na meno, možno ju teda preniesť na inú osobu. Tým sa vyhnete akýmkoľvek storno poplatkom.
  • Pri nízkom počte záujemcov alebo v prípade zásahu vyššej moci sa akcia neuskutoční. V takom prípade vám ako účastníkovi ponúkneme náhradný termín alebo vrátenie účastníckeho poplatku v plnej výške.
  • Pri ochorení lektora môže dôjsť k preloženiu akcie na iný termín, alebo zabezpečíme rovnako kvalifikovaného lektora v pôvodne plánovanom termíne školenia. Zmena miesta konania školenia je možná len v rámci jedného mesta. O všetkých prípadných zmenách budete včas informovaní emailom alebo telefonicky.
  • Dokladom o absolvovaní vzdelávacej akcie je certifikát, ktorý dostanete na akcii alebo vám ho zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v prihláške.
  • Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú tvorí vaša objednávka. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach spoločnosti AKVY Business a je označená dátumom začiatku platnosti. Objednávky a účasť na vzdelávacích podujatiach sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.
  • Odoslaním objednávkového formulára dávate spoločnosti AKVY Business, s.r.o., IČO: 46928898, so sídlom Bratislava, Ľubietovská 4, PSČ 85101 (ďalej len Spoločnosť)  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie na účely oslovenia v rámci ponuky iných školení vykonávaných našou Spoločnosťou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Spoločnosti.

      Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 6. 1. 2018. Vydal AKVY Business, s.r.o.